Project Description

Abborfiske

Nøra er ei meget god fiskeelv med ørret, harr, sik og abbor som de viktigste fiskeslagene. Abborfisket er særlig godt i Blesterhåen. Abboren er spesielt tilpasningsdyktig.

Vid utbredelse
I ferskvann i Norge er det om lag 40 fiskearter. Av disse har vel 30 vandret naturlig inn etter istiden. I Norge har abboren to store, atskilte utbredelsesområder. Den forekommer over hele Øst-Norge og så langt sør- og vestover som til Lindesnes. Dessuten er abboren utbredt over praktisk talt hele Finnmark. Mellom disse to store utbredelsesområdene forekommer det abbor også noen få steder i Nordland, Troms og på Vestlandet.

Tilpassningsdyktig
Abbor forekommer i vann og innsjøer av alle størrelser, og den er ofte den eneste fiskearten i et vann. Fiskearten er spesielt tilpasningsdyktig og abboren kan leve også under ganske magre kår. Formeringsevnen er stor, og derfor klekkes det ofte for mange abborer i forhold til den næringen som står til disposisjon. Resultatet kan bli en bestand av tusenbrødre.

   POST 21 PÅ KARTET

50 000 egg

Abboren er en stimfisk. I stimer som består av kjønnsmoden fisk, kan det være opptil fem hundre individer.

Under gytinga om våren forfølges hunnen av en flokk med hannfisk. Når hunnen finner et passende sted for å gyte, spenner hun kroppen i bue og presser ut den sammenhengende rognstrengen. Så svømmer hun rundt vegetasjonen eller kvistvasen slik at rognstrengen henger seg fast. Samtidig sprøyter hannene melke over rogna.

Slimbåndene med rogn kan være nesten to meter lange og kan tilsammen bestå av 50 000 egg. Befruktningsprosenten er meget høy og skyldes at eggene får være i fred på grunn av slimet som omgir eggene.

Sportsfisk

Abboren gir grunnlag for mange slags fiske, men det blir nok tatt mest på markstang – og den biter villig på isfiskerpilken! A meite småabbor er ei takknemlig oppgave. I tillegg tar abboren gjerne små sluker og ikke minst spinnere. Abboren foretrekker sluker med noe rødt.

God matfisk

Abboren er en meget god matfisk, men da må den spises fersk. Salting med sikte på oppbevaring gir ikke så velsmakende resultat.