Project Description

Fangstgrop for elg

Du står nå midt i et stort fangstområde for elg. Ved hjelp av ca 32 fangstgroper fra østsida av Langtjønna og nesten helt fram til gården Volden på Nøra, har de fanget elg på høst-trekket som passerer forbi her sørfra og mot nord. Fangsten foregikk ofte like etter at snøen kom.

Når ble det fanget elg her?
Det vet vi ikke. I fjellregionen har vi fangstgroper som er ca 4000 år gamle. Men de fleste fangstgropene ble laga fra før Kristi fødsel og fram mot Svartedauden i 1349. Trolig er disse anleggene fra denne perioden, sjøl om de siste fangstgropene i Norge ble brukt fram til midten av 1700. I 1847 ble det forbud mot fangstgroper for elg, og mot dyregraver for rein.

Konstruksjon
Når de spadde opp ei fangstgrop, kastet de massen i lengderetninga av fangstgropa, hvor det da ble en voll som elgen måtte sette på litt ekstra krefter for å komme over. Det gjorde det vanskeligere for elgen å stoppe når han kjente underlaget svikte. Nederst i gropa laget de ei rektangulær kasse med loddrette vegger. Gropa skrånet såpass mye at elgen ikke kom opp. Skråninga var dekket med halvkløvinger. Over gropa la de furuspiler, dekket med mose og snø. Mellom fangstgropene satte de opp gjerder som tvang elgen til å passere over fangstgropa.

   POST 3 PÅ KARTET

PÅ DENNE POSTEN ER DET LEKEPLASS

Navn og plassering

Det gammelnorske navnet for slike anlegg var dyregard. Ordet gard henger sammen med vårt ord gjerde. Passasjen mellom to fangstgroper kunne også stenges ved å felle ned trær i 1,5 m høyde. Slike gjerder kalte de hafell.

Plassering av gropene
Fangstgropenes plassering viser hvilken gode kunnskaper menneskene hadde om elgens trekkmønster. Gropene sperrer ofte passasjen mellom naturlige hindringer som elv, vatn, bratte stup eller fjellknauser. Problemet var at elgen ofte gikk på langs av anlegget. Derfor avsluttes fangstanlegget oftest med to groper like ved siden av hverandre, plassert i terrenget slik at elgen var nødt til å passere en av fangstgropene.

Grunnforholda var også med og bestemte hvor fangstgropene ble lagt. Gropa ble gravd for hånd med trespade og hakke, og da var det viktig å ha jordsmonn det var lett å grave seg ned i.